.

 

 menu-bar Adver
อ่านต่อ..
 menu-bar news
อ่านต่อ..
 menu-bar activity
Prev Next
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำรา เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558( สูงสุด 10 ลำดับแรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ม...

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ รับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ รับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ใน...

องค์การบริหารส่วนตำบล TO BE NUMBER ONE ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบล TO BE NUMBER ONE ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ...

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2550

นายดนุ ธนกิจวรบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ ได้เข้าร่วมพิธีมอบ...

 
 menu-bar photo
Prev Next
ร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุขสำราญ

  ร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสุขสำราญ ...

โครงการ ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และยากจน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ หมู่ 6 บ้านพุขมิ้น

  โครงการ ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ และ...

ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสพิธีลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง

  พิธีลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดตากฟ้าพระอา...

ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา

  ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพ...

กิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา

  กิจกรรมต้นไม้ของแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ...

กิจกรรมโครงการ ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนม์มายุ 84 พรรษา

  กิจกรรมโครงการ ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน...

ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านซับตะเคียน ม.11

  ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านซับตะเคียน ม.11   ...

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

  ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา         ...

ร่วมกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด " เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

  ร่วมกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติด         ...

ร่วมเปิดศูนย์ เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสุขสำราญ

  เปิดศูนย์ เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบ...

ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี ณ ที่ทำการ อบต.สุขสำราญ

  ร่วมกิจกรรมกันปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่...

ร่วมงาน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

  ร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท...

ร่วมงานบุญสลากภัต ประจำปี 2559

  ร่วมงานบุญสลากภัต ประจำปี 2559           ...

พิธีเปิดโครงการ PEA รักษ์น้ำสร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน

  พิธีเปิดโครงการ PEA รักษ์น้ำสร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน   ...

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  2559

  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 2559       ...

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชนฯ

  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชนฯ       ...

โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้กฎวินัยจราจร

  โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้กฎวินัยจราจร       ...

งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

  งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16       ...

 อ่านต่อ..

MS28 60 resize 


 

You are here: Home