.

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ 
เป็นหนึ่งในจำนวน 7 ตำบลในเขตอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า ห่างจากตัวอำเภอตากฟ้าประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 
75 กิโลเมตร ในสมัยก่อนนั้นบริเวณพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของบ้านสุขสำราญ ในปัจจุบันนี้เป็นบริเวณที่มีลักษณะเป็นโคก 
บนโคกนี้จะมีต้นลานจำนวนมาก ด้านข้างจะเป็นลำธารซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่โดยรอบพวกพรานป่าได้เข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนี้ว่า 
"โคกลาน" ระยะต่อมาจึงมีประชาชนเข้ามาปลูกเรือนอาศัยในบริเวณนี้ เมื่อมีการจัดตั้งตำบลตากฟ้าชื่อโคกลาน
จึงเปลี่ยนเป็นชื่อ "บ้านโคกสำราญ" ในประมาณปี พ.ศ.2513 ตำบลตากฟ้าถูกยกเป็นกิ่งอำเภอตากฟ้า 
จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "บ้านสุขสำราญ" เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้สภาตำบล
สุขสำราญ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารท้องถิ่นอย่างหนึ่ง

สภาพทั่วไป

มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 45,075 ไร่ คิดเป็น 68.12 ตารางกิโลเมตร 

ภูมิประเทศ 

ตำบลสุขสำราญ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม สลับกับเชิงเขา ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน สภาพดินในพื้นที่โดยทั่วไปเป็นดินลูกรัง และดินร่วนปนทราย

ภูมิอากาศ

ตำบลสุขสำราญ มีสภาพอากาศโยทั่วไป แห้งแล้ง 
ฤดูหนาว           ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส 
ฤดูร้อน            อากาศร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน            ฝนเริ่มตกในช่วงเดือนเมษายน–พฤศจิกายน มักเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปริมาณน้ำฝนตลอดปี 825-950 มิลลิเมตร

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี และ ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 
ทิศใต้        ติดต่อกับ ต.ลำพยนต์ และต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ต.ตากฟ้า และต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

จำนวนหมู่บ้าน และการปกครอง

ตำบลสุขสำราญ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน คือ 
- หมู่ที่   1  บ้านสุขสำราญ          นางอรษา มาดีประเสริฐ         เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่   2  บ้านเกษตรชัย          นายอภิศิษย์ นิยมธรรม          เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่   3  บ้านเขาหมี            นางณัฐนันท์  จันทร์สุมาวงศ์     เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่   4  บ้านเขากา            นายอนันต์  อินทร             เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่   5  บ้านวังสำราญ          นายวิละ  ทองแย้ม            เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่   6  บ้านพุขมิ้น            นายจรูญ  ฟักมี               เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่   7  บ้านหนองยาว          นายบุญชอบ เฟื่องฟุ้ง          เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่   8  บ้านซับสำราญ         นายสุรพล  แจ้งโสภา          เป็นกำนัน 
- หมู่ที่   9  บ้านชอนกระพงษ์        นางน้ำฝน ยอดทองดี          เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่  10  บ้านเขาดินแดง         นายไชยันต์  ศรีปิ่นเป้า         เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่  11  บ้านซับตะเคียน         ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ เอี่ยมสุภา     เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
- หมู่ที่  12  บ้านทุ่งทอง            นายวิเชียร  แจ้งกระจ่าง        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

ตำบลสุขสำราญมีประชากรทั้งสิ้น 5,052 คน แยกเป็น ชาย 2,460 คน หญิง 2,592 คน  
มีจำนวนครัวเรือน 1,711 ครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 3 คน ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานอายุ 15-65 ปี
ข้อมูล ณ ธันวาคม 2554

หมู่บ้าน
 
ประชากร
จำนวนครัวเรือน
 
ชาย
หญิง
รวม
1.บ้านสุขสำราญ 
342
371
713
244
2.บ้านเกษตรชัย
101
105
206
78
3.บ้านเขาหมี
79
91
168
51
4.บ้านเขากา
246
254
500
128
5.บ้านวังสำราญ
256
280
536
229
6.บ้านพุขมิ้น
174
176
350
117
7.บ้านหนองยาว
166
164
330
125
8.บ้านซับสำราญ
256
281
537
207
9.บ้านชอนกระพงษ์
157
168
325
105
10.บ้านเขาดินแดง
109
117
226
89
11.บ้านซัับตะเคียน
321
323
644
196
12.บ้านทุ่งทอง
255
262
517
142
รวม
2,460
2,592
5,052
1,711

 

การศึกษา สถาบันและองค์กรทางศาสนา

มีโรงเรียนประถมศึกษา  1  แห่ง
* โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 
มีศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล 1  แห่ง 
มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 12  แห่ง  
มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 1 ศูนย์
มีวัด 7  แห่ง
* วัดสุขสำราญ  หมู่ 1
* วัดวังสำราญ  หมู่ 5 
* วัดพุขมิ้น     หมู่ 6 
* วัดเขาบัวขาว  หมู่ 7
* วัดธรรมโสภณ หมู่ 8
* วัดซับตะเคียน หมู่ 11
* วัดทุ่งทอง    หมู่ 12 

สาธารณสุข

ในเขตตำบลสุขสำราญ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ไว้ให้บริการกับประชาชนในตำบลและใกล้เคียง ดังนี้  
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุขมิ้น หมู่ 6 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับสำราญ หมู่ 8

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สอดส่องดูแล ให้ปลอดจากยาเสพติดและยังมีอาสาสมัครต่างๆ ดังนี้ 
- ป้อมตำรวจ                        จำนวน     1  แห่ง  
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        จำนวน   112 คน

 

You are here: Home ข้อมูลทั่วไป