.

สำนักงานปลัด

ภาพ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นางสิริวรรณ เชิงยุทธ์
ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
IMG
นางสาวนารากร บุญอ่อน

รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)

pimrachat
นางพิมพ์รฉัตร น้อยเจริญ

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

tik

นางวนิตา อัครสูรย์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

nok 11

นางสาวชนิศา  อุทธา

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 kru f1
 
 
นางสาวน้ำฝน สมณะ
 
 
ครู คศ.1

พนักงานจ้าง

ภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

 

 
นายธวัช เพ็ญขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
สังกัดสำนักงานปลัด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
S 2
นางสาวสุภัทรา โตเต็ม
ผู้ดูแลเด็ก
สังกัดสำนักงานปลัด
พนักงานจ้างทั่วไป
S 1

นางสาวสุพรรษา  บัวโพช

ผู้ดูแลเด็ก
สังกัดสำนักงานปลัด
พนักงานจ้างทั่วไป
noi2
นางสาวชวนชม แสงเดช

นักการภารโรง 
สังกัดสำนักงานปลัด
พนักงานจ้างทั่วไป

nok

 นายฑิฆัมพร นาคเจือ

ยาม
สังกัดสำนักงานปลัด
พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานปลัด
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปหรือราชการ
ที่ไม่ได้กำหนดในส่วนงานของกองหรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับ 
และเร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง
และแผนการ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม
You are here: Home สำนักปลัด