.

กองช่าง

ภาพ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ว่าง -


ผู้อำนวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )

 IMG3
นายปัณวรรธน์  อินทะ
 
นายช่างโยธาชำนาญงาน 

 
-ว่าง-
 

ช่างไฟฟ้า 

ลูกจ้างประจำ
ภาพชื่อ สกุลตำแหน่ง
patsikanนางภัทร์ศิกาล  จำปาพุดเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้าง

ภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
nat
นายอำนาจ ดีอ่วม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สังกัดกองช่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบกองช่าง
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและ ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบ กฏหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้างและซ่องบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการ ควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับผนกงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
You are here: Home กองช่าง